قیمت بوقلمون کشتار : کشتار
استان
حداقل
حداکثر
تهران
105000
110000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته