قیمت بوقلمون کشتار : کشتار
استان
حداقل
حداکثر
تهران
290000
295000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته