قیمت بوقلمون زنده : زنده
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
380000
385000
تهران
390000
400000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته