قیمت گوشت منجمد : تاپ ساید
استان
حداقل
حداکثر
تهران
320000
330000
قیمت گوشت منجمد : ران
استان
حداقل
حداکثر
تهران
370000
380000
قیمت گوشت منجمد : سردست
استان
حداقل
حداکثر
تهران
320000
330000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته