قیمت گوشت منجمد گوساله : ران
استان
حداقل
حداکثر
تهران
480000
500000
قیمت گوشت منجمد گوساله : سردست
استان
حداقل
حداکثر
تهران
440000
480000
قیمت گوشت منجمد گوساله : گردن
استان
حداقل
حداکثر
تهران
455000
490000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته