قیمت گوشت منجمد : تاپ ساید
استان
حداقل
حداکثر
تهران
310000
311000
قیمت گوشت منجمد : ران
استان
حداقل
حداکثر
تهران
282000
283000
قیمت گوشت منجمد : سردست
استان
حداقل
حداکثر
تهران
270000
271000
قیمت گوشت منجمد : گردن
استان
حداقل
حداکثر
تهران
270000
271000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته