قیمت گوشت منجمد گوساله : ران
استان
حداقل
حداکثر
تهران
280000
300000
قیمت گوشت منجمد گوساله : سردست
استان
حداقل
حداکثر
تهران
270000
290000
قیمت گوشت منجمد گوساله : گردن
استان
حداقل
حداکثر
تهران
270000
290000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته