قیمت دام کشتار : گوساله
استان
حداقل
حداکثر
اردبيل
305000
315000
اصفهان
320000
330000
تهران
360000
370000
خراسان رضوی
315000
325000
فارس
315000
320000
يزد
310000
320000
قیمت دام کشتار : گوسفند
استان
حداقل
حداکثر
اردبيل
485000
495000
اصفهان
515000
525000
تهران
520000
530000
خراسان رضوی
445000
452000
فارس
510000
520000
يزد
520000
530000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته