قیمت دام کشتار : گوساله
استان
حداقل
حداکثر
اردبيل
425000
435000
اصفهان
435000
445000
تهران
440000
450000
خراسان رضوی
420000
430000
فارس
430000
440000
يزد
425000
435000
قیمت دام کشتار : گوسفند
استان
حداقل
حداکثر
اردبيل
530000
540000
اصفهان
500000
510000
تهران
500000
510000
خراسان رضوی
480000
490000
فارس
520000
530000
يزد
550000
560000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته