قیمت دام کشتار : گوساله
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
620000
630000
اردبيل
560000
570000
اصفهان
650000
660000
تهران
620000
670000
خراسان رضوی
590000
620000
سیستان و بلوچستان
600000
640000
فارس
570000
610000
قم
600000
610000
مرکزي
600000
620000
همدان
570000
580000
يزد
535000
545000
چهارمحال بختياري
590000
610000
کردستان
680000
700000
قیمت دام کشتار : گوسفند
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
930000
940000
اردبيل
900000
910000
اصفهان
930000
1050000
تهران
875000
885000
خراسان رضوی
770000
800000
سیستان و بلوچستان
900000
990000
فارس
940000
950000
قم
900000
930000
مرکزي
880000
900000
همدان
805000
815000
يزد
900000
920000
چهارمحال بختياري
800000
820000
کردستان
930000
940000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته