قیمت دام کشتار : گوساله
استان
حداقل
حداکثر
اردبيل
280000
290000
تهران
270000
290000
خراسان رضوی
250000
260000
فارس
250000
260000
يزد
250000
260000
قیمت دام کشتار : گوسفند
استان
حداقل
حداکثر
اردبيل
460000
470000
تهران
480000
500000
خراسان رضوی
450000
455000
فارس
470000
480000
يزد
440000
460000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته