قیمت دام کشتار : گوساله
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
550000
560000
اردبيل
540000
550000
اصفهان
600000
620000
تهران
600000
640000
خراسان رضوی
530000
540000
سیستان و بلوچستان
490000
510000
فارس
590000
600000
قم
540000
550000
همدان
570000
580000
يزد
540000
550000
کردستان
630000
640000
قیمت دام کشتار : گوسفند
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
740000
750000
اردبيل
845000
855000
اصفهان
880000
900000
تهران
820000
850000
خراسان رضوی
770000
800000
سیستان و بلوچستان
740000
750000
فارس
850000
860000
قم
820000
850000
همدان
740000
750000
يزد
900000
920000
کردستان
820000
830000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته