قیمت دام زنده : گوساله
استان
حداقل
حداکثر
اردبيل
165000
170000
اصفهان
160000
170000
تهران
180000
185000
خراسان رضوی
155000
165000
فارس
160000
165000
يزد
160000
170000
قیمت دام زنده : گوسفند
استان
حداقل
حداکثر
اردبيل
215000
220000
اصفهان
240000
245000
تهران
240000
250000
خراسان رضوی
215000
225000
فارس
230000
235000
يزد
240000
245000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته