قیمت دام زنده : گوساله
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
1800000
2000000
تهران
1850000
2000000
خراسان رضوی
1800000
1900000
فارس
1900000
1950000
قم
1800000
2000000
مرکزي
1900000
2000000
همدان
1900000
2050000
چهارمحال بختياري
1800000
2000000
قیمت دام زنده : گوسفند
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
2800000
3050000
تهران
3300000
3500000
خراسان رضوی
3100000
3200000
فارس
2950000
3000000
قم
3300000
3400000
مرکزي
3000000
3150000
همدان
2800000
3100000
چهارمحال بختياري
2600000
3000000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته