قیمت دام زنده : گوساله
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
280000
300000
اردبيل
310000
320000
اصفهان
300000
310000
تهران
280000
330000
خراسان رضوی
290000
300000
سیستان و بلوچستان
290000
310000
فارس
300000
310000
قم
290000
310000
مرکزي
280000
300000
همدان
260000
290000
يزد
300000
310000
چهارمحال بختياري
300000
310000
کردستان
300000
315000
قیمت دام زنده : گوسفند
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
400000
410000
اردبيل
400000
410000
اصفهان
380000
425000
تهران
380000
420000
خراسان رضوی
360000
380000
سیستان و بلوچستان
380000
400000
فارس
400000
420000
قم
350000
370000
مرکزي
370000
390000
همدان
380000
390000
يزد
410000
420000
چهارمحال بختياري
390000
415000
کردستان
390000
420000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته