قیمت دام زنده : گوساله
استان
حداقل
حداکثر
اردبيل
235000
245000
اصفهان
220000
230000
تهران
215000
225000
خراسان رضوی
230000
240000
فارس
225000
235000
يزد
220000
230000
قیمت دام زنده : گوسفند
استان
حداقل
حداکثر
اردبيل
235000
245000
اصفهان
250000
260000
تهران
250000
260000
خراسان رضوی
240000
250000
فارس
240000
250000
يزد
260000
270000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته