قیمت دام زنده : گوساله
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
840000
860000
اردبيل
700000
750000
اصفهان
730000
780000
تهران
820000
900000
خراسان رضوی
750000
770000
فارس
800000
880000
قم
850000
900000
مرکزي
780000
890000
همدان
800000
900000
يزد
750000
850000
چهارمحال بختياري
750000
800000
قیمت دام زنده : گوسفند
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
840000
860000
اردبيل
750000
800000
اصفهان
700000
730000
تهران
750000
800000
خراسان رضوی
750000
780000
فارس
750000
850000
قم
720000
750000
مرکزي
630000
850000
همدان
800000
875000
يزد
850000
900000
چهارمحال بختياري
700000
770000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته