قیمت دام زنده : گوساله
استان
حداقل
حداکثر
اردبيل
150000
160000
تهران
155000
170000
خراسان رضوی
135000
140000
فارس
135000
140000
يزد
125000
135000
قیمت دام زنده : گوسفند
استان
حداقل
حداکثر
اردبيل
200000
210000
تهران
220000
230000
خراسان رضوی
215000
220000
فارس
200000
210000
يزد
200000
205000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته