قیمت دام زنده : گوساله
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
290000
300000
اردبيل
280000
290000
اصفهان
300000
320000
تهران
305000
325000
خراسان رضوی
280000
290000
سیستان و بلوچستان
270000
280000
فارس
310000
320000
قم
310000
320000
همدان
300000
320000
يزد
340000
350000
کردستان
310000
320000
قیمت دام زنده : گوسفند
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
360000
370000
اردبيل
380000
390000
اصفهان
400000
420000
تهران
420000
430000
خراسان رضوی
390000
400000
سیستان و بلوچستان
390000
400000
فارس
410000
420000
قم
390000
400000
همدان
380000
390000
يزد
470000
500000
کردستان
420000
430000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته