قیمت جوجه یکروزه گوشتی : راس
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
69000
70000
آذربايجان غربي
69000
70000
اردبيل
69000
70000
اصفهان
69000
70000
تهران
69000
70000
خراسان جنوبي
69000
70000
خراسان رضوی
69000
70000
خوزستان
69000
70000
زنجان
69000
70000
سمنان
69000
70000
قزوين
69000
70000
قم
69000
70000
مازندران
69000
70000
مرکزي
69000
70000
همدان
69000
70000
يزد
69000
70000
کردستان
69000
70000
کرمان
69000
70000
گلستان
69000
70000
گيلان
69000
70000
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : پلاس
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
67000
68000
آذربايجان غربي
67000
68000
اردبيل
67000
68000
اصفهان
67000
68000
تهران
67000
68000
خراسان جنوبي
67000
68000
مازندران
67000
68000
هرمزگان
67000
68000
همدان
67000
68000
يزد
67000
68000
کرمانشاه
67000
68000
گلستان
67000
68000
گيلان
67000
68000
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : کاب
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
67000
68000
زنجان
67000
68000
فارس
67000
68000
قزوين
67000
68000
مازندران
67000
68000
چهارمحال بختياري
67000
68000
کرمان
67000
68000
گلستان
67000
68000
گيلان
67000
68000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته