قیمت جوجه یکروزه گوشتی : راس
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
25500
26000
آذربايجان غربي
25500
26000
اردبيل
25500
26000
اصفهان
25500
26000
تهران
25500
26000
خوزستان
25500
26000
زنجان
25500
26000
قزوين
25500
26000
مازندران
25500
26000
مرکزي
25500
26000
همدان
25500
26000
يزد
25500
26000
کردستان
25500
26000
کرمان
25500
26000
گلستان
25500
26000
گيلان
25500
26000
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : پلاس
استان
حداقل
حداکثر
اردبيل
24000
24500
مازندران
24000
24500
گلستان
24000
24500
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : کاب
استان
حداقل
حداکثر
زنجان
23000
23500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته