قیمت جوجه یکروزه گوشتی : راس
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
40000
45000
آذربايجان غربي
40000
45000
اردبيل
40000
45000
اصفهان
40000
45000
تهران
40000
45000
خراسان جنوبي
40000
45000
خراسان رضوی
40000
45000
خوزستان
40000
45000
زنجان
40000
45000
سمنان
40000
45000
قزوين
40000
45000
قم
40000
45000
مازندران
40000
45000
مرکزي
40000
45000
همدان
40000
45000
يزد
40000
45000
کردستان
40000
45000
کرمان
40000
45000
گلستان
40000
45000
گيلان
40000
45000
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : پلاس
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
35000
40000
آذربايجان غربي
35000
40000
اردبيل
35000
40000
اصفهان
35000
40000
تهران
35000
40000
خراسان جنوبي
35000
40000
مازندران
35000
40000
همدان
35000
40000
يزد
35000
40000
کرمانشاه
35000
40000
گلستان
35000
40000
گيلان
35000
40000
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : کاب
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
20000
25000
زنجان
20000
25000
فارس
20000
25000
قزوين
20000
25000
مازندران
20000
25000
چهارمحال بختياري
20000
25000
کرمان
20000
25000
گلستان
20000
25000
گيلان
20000
25000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته