قیمت جوجه یکروزه گوشتی : راس
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
6500
7000
آذربايجان غربي
6500
7000
اردبيل
6500
7000
اصفهان
6500
7000
تهران
6500
7000
خراسان رضوی
6500
7500
خوزستان
6500
7000
زنجان
6500
7000
قزوين
6500
7000
مازندران
6500
7000
مرکزي
6500
7000
همدان
6500
7000
يزد
6500
7000
کردستان
6500
7000
کرمان
6500
7000
گلستان
6500
7000
گيلان
6500
7000
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : پلاس
استان
حداقل
حداکثر
فارس
4500
5000
مازندران
4500
5000
گلستان
4500
5000
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : کاب
استان
حداقل
حداکثر
زنجان
3500
4000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته