قیمت جوجه یکروزه گوشتی : راس
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
235000
240000
آذربايجان غربي
235000
240000
اردبيل
235000
240000
اصفهان
235000
240000
تهران
235000
240000
خراسان جنوبي
235000
240000
خراسان رضوی
235000
240000
خوزستان
235000
240000
زنجان
235000
240000
سمنان
235000
240000
قزوين
235000
240000
قم
235000
240000
مازندران
235000
240000
مرکزي
235000
240000
همدان
235000
240000
يزد
235000
240000
کردستان
235000
240000
کرمان
235000
240000
گلستان
235000
240000
گيلان
235000
240000
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : پلاس
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
230000
235000
آذربايجان غربي
230000
235000
اردبيل
230000
235000
اصفهان
230000
235000
تهران
230000
235000
خراسان جنوبي
230000
235000
مازندران
230000
235000
همدان
230000
235000
يزد
230000
235000
کرمانشاه
230000
235000
گلستان
230000
235000
گيلان
230000
235000
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : کاب
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
210000
215000
زنجان
210000
215000
فارس
210000
215000
قزوين
210000
215000
مازندران
210000
215000
چهارمحال بختياري
210000
215000
گلستان
210000
215000
گيلان
210000
215000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته