قیمت سبوس برنج : سبوس برنج
استان
حداقل
حداکثر
خوزستان
7500
8000
فارس
7000
7500
مازندران
7000
7500
کرمانشاه
7000
7500
گلستان
7500
8000
گيلان
9000
9300
نمودار قیمت در هفت روز گذشته