قیمت سبوس برنج : سبوس برنج
استان
حداقل
حداکثر
خوزستان
6000
6500
فارس
5500
6000
مازندران
3400
4000
کرمانشاه
5500
6000
گلستان
4000
4300
گيلان
3500
6000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته