قیمت سبوس برنج : سبوس برنج
استان
حداقل
حداکثر
مازندران
7000
8000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته