قیمت باگاس : باگاس داخلی
استان
حداقل
حداکثر
خوزستان
2350
2450
نمودار قیمت در هفت روز گذشته