قیمت باگاس : باگاس داخلی
استان
حداقل
حداکثر
خوزستان
3500
4000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته