قیمت باگاس : باگاس داخلی
استان
حداقل
حداکثر
خوزستان
2800
2900
نمودار قیمت در هفت روز گذشته