قیمت کاه : کاه داخلی
استان
حداقل
حداکثر
خراسان رضوی
7900
8000
سمنان
4800
5000
فارس
5300
5400
کرمانشاه
2500
3000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته