قیمت کاه : کاه داخلی
استان
حداقل
حداکثر
زنجان
36000
38000
فارس
28000
30000
کردستان
30000
31000
کرمانشاه
25000
27000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته