قیمت کاه : کاه داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
22000
24000
خراسان رضوی
25000
26000
سمنان
22000
23000
فارس
22000
23000
قم
20000
21000
کردستان
21000
22000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته