قیمت کاه : کاه داخلی
استان
حداقل
حداکثر
خراسان رضوی
5000
5300
سمنان
5000
5300
فارس
6000
6300
کرمانشاه
3500
4000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته