قیمت کاه : کاه داخلی
استان
حداقل
حداکثر
سمنان
27500
28000
فارس
9500
10500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته