قیمت کاه : کاه داخلی
استان
حداقل
حداکثر
سمنان
5000
5300
نمودار قیمت در هفت روز گذشته