قیمت کاه : کاه داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
6000
7000
خراسان رضوی
7500
8000
سمنان
5000
5500
فارس
8500
9000
قم
4500
5000
همدان
4000
4500
کردستان
6900
7000
کرمانشاه
3500
4000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته