قیمت کربنات کلسیم : کربنات کلسیم
استان
حداقل
حداکثر
تهران
700
800
گلستان
700
800
نمودار قیمت در هفت روز گذشته