قیمت پودر چربی : خالص
استان
حداقل
حداکثر
بندر عباس
115000
125000
تهران
125000
135000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته