قیمت پودر چربی : خالص
استان
حداقل
حداکثر
بندر عباس
84500
85500
تهران
87500
89500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته