قیمت پودر چربی : خالص
استان
حداقل
حداکثر
بندر عباس
165000
170000
تهران
170000
175000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته