قیمت پودر چربی : خالص
استان
حداقل
حداکثر
بندر عباس
225000
235000
تهران
245000
255000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته