قیمت پودر چربی : خالص
استان
حداقل
حداکثر
بندر عباس
110000
120000
تهران
115000
125000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته