قیمت تخم مرغ : 10
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
63500
64000
تهران
63500
64000
خراسان رضوی
61000
61500
قیمت تخم مرغ : 10.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
63500
64000
تهران
63500
64000
خراسان رضوی
61000
61500
قم
64500
65000
قیمت تخم مرغ : 11
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
62500
63000
تهران
62500
63000
خراسان رضوی
61000
61500
قم
63500
64000
قیمت تخم مرغ : 11.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
61500
62000
تهران
61500
62000
خراسان رضوی
60000
60500
قزوين
61500
62000
قم
62500
63000
مرکزي
61500
62000
قیمت تخم مرغ : 12
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
60500
61000
تهران
60500
61000
خراسان رضوی
59000
59500
قزوين
60500
61000
قم
61500
62000
مرکزي
60500
61000
قیمت تخم مرغ : 12.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
59500
60000
تهران
59500
60000
خراسان رضوی
58000
58500
قزوين
59500
60000
قم
60500
61000
مرکزي
59500
60000
قیمت تخم مرغ : 13
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
58500
59000
تهران
58500
59000
خراسان رضوی
57000
57500
قزوين
58500
59000
قم
59000
59500
مرکزي
58500
59000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته