قیمت تخم مرغ : 10
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
72500
73000
تهران
72500
73000
خراسان رضوی
69000
69500
قم
72500
73000
قیمت تخم مرغ : 10.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
76500
77000
تهران
76000
76500
خراسان رضوی
74000
74500
قم
76500
77000
قیمت تخم مرغ : 11
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
75500
76000
تهران
75000
75500
خراسان رضوی
73000
73500
قم
75500
76000
قیمت تخم مرغ : 11.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
74500
75000
تهران
74500
75000
خراسان رضوی
72000
72500
قزوين
74500
75000
قم
74500
75000
مرکزي
74500
75000
قیمت تخم مرغ : 12
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
73000
73500
تهران
73000
73500
خراسان رضوی
71000
71500
قزوين
73000
73500
قم
73000
73500
مرکزي
73000
73500
قیمت تخم مرغ : 12.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
71500
72000
تهران
71000
71500
خراسان رضوی
70000
70500
قزوين
71000
71500
قم
71500
72000
مرکزي
71000
71500
قیمت تخم مرغ : 13
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
70500
71000
تهران
69500
70000
خراسان رضوی
68500
69000
قزوين
69500
70000
قم
70500
71000
مرکزي
69500
70000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته