قیمت تخم مرغ : 10
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
227000
228000
تهران
227000
228000
خراسان رضوی
216000
217000
قیمت تخم مرغ : 10.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
225000
226000
تهران
225000
226000
خراسان رضوی
213000
214000
قم
225000
226000
قیمت تخم مرغ : 11
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
223000
224000
تهران
223000
224000
خراسان رضوی
210000
211000
قم
223000
224000
قیمت تخم مرغ : 11.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
218000
219000
تهران
218000
219000
خراسان رضوی
207000
208000
قزوين
218000
219000
قم
218000
219000
مرکزي
218000
219000
قیمت تخم مرغ : 12
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
213000
214000
تهران
213000
214000
خراسان رضوی
204000
205000
قزوين
213000
214000
قم
213000
214000
مرکزي
213000
214000
قیمت تخم مرغ : 12.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
208000
209000
تهران
208000
209000
خراسان رضوی
201000
202000
قزوين
208000
209000
قم
208000
209000
مرکزي
208000
209000
قیمت تخم مرغ : 13
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
203000
204000
تهران
203000
204000
خراسان رضوی
198000
199000
قزوين
203000
204000
قم
203000
204000
مرکزي
203000
204000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته