قیمت تخم مرغ : 10
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
50000
50500
تهران
50000
50500
خراسان رضوی
47000
47500
قیمت تخم مرغ : 10.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
51000
51500
تهران
51000
51500
خراسان رضوی
48500
49000
قم
51000
51500
قیمت تخم مرغ : 11
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
50500
51000
تهران
50500
51000
خراسان رضوی
48500
49000
قم
50500
51000
قیمت تخم مرغ : 11.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
50000
50500
تهران
50000
50500
خراسان رضوی
48500
49000
قزوين
50000
50500
قم
50000
50500
مرکزي
50000
50500
قیمت تخم مرغ : 12
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
49500
50000
تهران
49500
50000
خراسان رضوی
48000
48500
قزوين
49500
50000
قم
49500
50000
مرکزي
49500
50000
قیمت تخم مرغ : 12.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
48500
49500
تهران
48500
49500
خراسان رضوی
47500
48000
قزوين
48500
49500
قم
48500
49500
مرکزي
48500
49500
قیمت تخم مرغ : 13
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
47500
48500
تهران
47500
48500
خراسان رضوی
46500
47500
قزوين
47500
48500
قم
47500
48500
مرکزي
47500
48500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته