قیمت تخم مرغ : 10
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
300000
305000
تهران
300000
305000
خراسان رضوی
290000
295000
فارس
300000
305000
قیمت تخم مرغ : 10.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
320000
325000
تهران
320000
325000
خراسان رضوی
310000
315000
فارس
320000
325000
قم
320000
325000
قیمت تخم مرغ : 11
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
350000
355000
تهران
350000
355000
خراسان رضوی
340000
345000
فارس
350000
355000
قم
350000
355000
قیمت تخم مرغ : 11.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
370000
375000
تهران
370000
375000
خراسان رضوی
345000
350000
فارس
370000
375000
قزوين
370000
375000
قم
370000
375000
مرکزي
370000
375000
قیمت تخم مرغ : 12
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
370000
375000
تهران
370000
375000
خراسان رضوی
340000
345000
فارس
370000
375000
قزوين
370000
375000
قم
370000
375000
مرکزي
370000
375000
قیمت تخم مرغ : 12.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
360000
365000
تهران
360000
365000
خراسان رضوی
330000
335000
فارس
360000
365000
قزوين
360000
365000
قم
360000
365000
مرکزي
360000
365000
قیمت تخم مرغ : 13
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
350000
355000
تهران
350000
355000
خراسان رضوی
320000
325000
فارس
350000
355000
قزوين
350000
355000
قم
350000
355000
مرکزي
350000
355000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته