قیمت تخم مرغ : 10
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
88500
89000
تهران
87500
88000
خراسان رضوی
85500
86000
قم
88500
89000
قیمت تخم مرغ : 10.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
88500
89000
تهران
87500
88000
خراسان رضوی
85500
86000
قم
88500
89000
قیمت تخم مرغ : 11
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
87000
87500
تهران
86000
86500
خراسان رضوی
84500
85000
قم
87000
87500
قیمت تخم مرغ : 11.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
85500
86000
تهران
84000
84500
خراسان رضوی
82500
83000
قزوين
84500
85000
قم
85500
86000
مرکزي
84000
84500
قیمت تخم مرغ : 12
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
83500
84000
تهران
82000
82500
خراسان رضوی
80500
81000
قزوين
82500
83000
قم
83500
84000
مرکزي
82000
82500
قیمت تخم مرغ : 12.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
81500
82000
تهران
80000
80500
خراسان رضوی
78500
79000
قزوين
80500
81000
قم
81500
82000
مرکزي
80000
80500
قیمت تخم مرغ : 13
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
79500
80000
تهران
78000
78500
خراسان رضوی
76500
77000
قزوين
78500
79000
قم
79500
80000
مرکزي
78000
78500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته