قیمت تخم مرغ : 10
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
520000
525000
تهران
520000
525000
خراسان رضوی
515000
520000
قیمت تخم مرغ : 10.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
530000
535000
تهران
530000
535000
خراسان رضوی
525000
530000
قم
530000
535000
قیمت تخم مرغ : 11
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
535000
540000
تهران
535000
540000
خراسان رضوی
525000
530000
قم
540000
545000
قیمت تخم مرغ : 11.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
520000
525000
تهران
520000
525000
خراسان رضوی
515000
520000
قزوين
520000
525000
قم
525000
530000
مرکزي
520000
525000
قیمت تخم مرغ : 12
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
510000
515000
تهران
510000
515000
خراسان رضوی
490000
495000
قزوين
510000
515000
قم
515000
520000
مرکزي
510000
515000
قیمت تخم مرغ : 12.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
500000
505000
تهران
500000
505000
خراسان رضوی
485000
490000
قزوين
500000
505000
قم
505000
510000
مرکزي
500000
505000
قیمت تخم مرغ : 13
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
490000
495000
تهران
490000
495000
خراسان رضوی
480000
485000
قزوين
490000
495000
قم
495000
500000
مرکزي
490000
495000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته